Regulamin

 1. § 1. Przedmiot regulaminu

  1. Regulamin Hotelu obowiązują na terenie Hotelu Starzyński i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
  2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
  3. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacj. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  4. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej oraz w teczce informacyjnej w każdym pokoju
 2. § 2. Doba hotelowa

  1. Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
  2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
  3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
  5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
  6. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.
 3. § 3. Rezerwacja i meldunek

  1. Rezerwacje obejmujące powyżej 5 pokoi hotelowych podlegają ustaleniom regulaminowym rezerwacji grupowych.
  2. Warunki rezerwacji drogą telefoniczną, mailową, osobistą:
   • Wymagana jest forma zaliczki na poczet utrzymania rezerwacji w kwocie 30% wartości pobytu. Zaliczka (gotówka, przelew bankowy lub preautoryzacja karty) staje się bezzwrotna w momencie rezygnacji z przyjazdu na czas krótszy niż 48 godzin przed datą meldunku.
  3. Anulacje:
   • anulacje rezerwacji pochodzących z portali rezerwacyjnych regulowane są poprzez wewnętrzne regulaminy portali.
   • Rezerwacje przyjęte drogą telefoniczną, osobistą lub mailową mogą zostać bezkosztowo anulowane przez Hotel Starzyński w terminie powyżej 48 godzin do przyjazdu Gościa
  4. W przypadku anulacji rezerwacji Hotel Starzyński zastrzega sobie prawo do pobrania wymaganej kwoty z uprzednio dokonanej preautoryzacji karty płatniczej.
  5. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
  6. Gość hotelowy nie może przekazywać dostępu do pokoju osobom trzecim.
  7. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.
  8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
  9. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, przeniesieniach restauracyjnych, należnościach za SPA Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
  10. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
  11. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconej za pobyt.
 4. § 4. Usługi

  1. Hotel ma obowiązek zapewnić:
   • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
   • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
   • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,
   • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie, o zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
  2. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie usługę room service.
  3. Parking hotelowy znajduje się bezpośrednio przed oraz obok hotelu i jest płatny jednorazowo za jeden pozostawiony samochód. Aktualna cena jest podawana w recepcji.
 5. § 5. Odpowiedzialność hotelu

  1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
  2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
  4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
  5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.
 6. § 6. Odpowiedzialność Gościa

  1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
  2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
  3. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
  4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
  5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
  6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 7. § 7. Zwrot rzeczy pozostawionych

  1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
  2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 8. § 8. Cisza nocna

  1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
  2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 9. § 9. Postanowienia dodatkowe

  1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
  2. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
  3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
  4. W pokojach hotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.
  5. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Hotel Starzyński.
  6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
  8. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail:  recepcja@starzynski.com.pl.